Friday, November 20, 2009

UNANG PROYEKTO NG ATING KILUSANG LAKAS-TAO SA NEGOSYO: KOOPERATIBA PARA SA PRODUKSYON NG MURANG PAGKAIN (KPMP)
Ano ang mga pakay ng KPMP? Heto ang mga panimula:
(1) Pababain nang lampas kalahati ang presyo ng bigas, karne, gulay at prutas para
sa mga miyembro ng KPMP.
(2) Buuin ang KPMP bilang kooperatiba ng mga grupong magkakamag-anak at
magkakaibigan.
(3) Umarkila ang KPMP ng 500 ektaryang lupaing publiko mula sa gobyerno.
(4) Ipaarkila ng KPMP ang lupain sa 50 grupo sa laking 10 ektarya bawa’t isa.
(5) Doblehin ang kapital ng KPMP sa tulong ng pautang-gobyerno sa pormang mga
makinarya at gamit pambukid.
(6) Magpaganap ng mga sistemang pambukid tulad ng multi-cropping, managed
forest, multi-livestock raising, strip cropping at food processing upang kumita ng
daan-libong piso pataas kada apat na buwan ang bawa’t grupo.
(7) Dagdagan ang kita ng mga miyembro sa pamamagitan ng pagbenta sa mga
kapitbahay at karihan.
(8) Himukin ang mga grupong miyembro na magtayo ng sariling karihan upang lalong
lumaki ang kinikita.
(9) Himukin ang mga grupong miyembro na magtayo ng tiyangge sa probinsya kung
saan naroon ang mga bukid ng ko-op upang lalo pang lumaki ang kita ng grupo.
(10) Magtayo ang KPMP ng (a) Meat Processing Section, (b) Brown Sugar
Production Section, (c) Charcoal Making Section, (d) Juice and Candied Fruits
Production Section na ang matagalang target ay export, upang madagdagan pa
ng malaking halagang dibidendo ang mga miyembro ng KPMP.

No comments: