Saturday, November 21, 2009

ANG TARGET NA KAPITAL NG BAWA’T GRUPO SA KOOPERATIBA PARA SA PRODUKSYON NG MURANG PAGKAIN (KPPMP)
Ang 20-50 magkakamag-anak at magkakaibigan ay maaring magkontribusyon ng P1,000-P20,000 bawa’t isa upang makabuo ng P100,000 kapital. Sa ganito kalaking kapital, puwedeng umarkila ng 10 ektaryang lupa (1,000m x 1,000m) mula sa KPPMP ang grupo.
Ilang grupo ang kailangan upang makabuo ng isang KPPMP? Sa P100,000 kapital bawa’t grupo, 50 grupo lang ay puwede nang kooperatiba. Magiging P5 milyon ang pinagsamang kapital ng 50 grupo.
Bakit P5 milyon ang kailangang kapital ng KPMP? Ang P5 milyon ay maari nang maiutang sa gobyerno ng pambili ng makinarya at gamit pambukid na halagang P5 milyon din. Makatutulong ang malaking lupaing bundok (500 ektarya) na arkilado ng grupo sa gobyerno kung uutang. Makatutulong din sa pag-utang ang Feasibility Study ng ko-op na gawa ng mga eksperto sa Agrikultura.
Malaki din ang maitutulong ng political pressure ng daan-daang KPPMP upang lahat sila ay makautang ng mga makinarya at gamit pambukid mula sa gobyerno. Ito ang dahilan kaya kailangang i-recruit ng bawa’t miyembro ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan patungo sa ating kilusan. Makatutulong ang promo kits na inihanda ng may-akda para sa aktibidad na ito. Nasa promo kits ang charts na nagpapaliwanag ng mga sistemang nabanggit at kung paano kikita ng daan-libong piso kada apat na buwan ang grupo mula sa kanilang bukid at kooperatiba. Makatutulong ang promo kit dahil puwede itong dalhin kahit saan.

No comments: