Saturday, November 21, 2009

AGARANG PAGLIKOM NG KAPITAL NG BAWA’T GRUPO
Ang grupong magkakamag-anak at magkakaibigan ay dapat mag-eleksyon kung sino ang magiging Treasurer ng grupo. Idedeposito ng Treasurer sa pangalan niya ang kapital ng grupo habang di pa naitatayo ang KPPMP at kulang pa sa P100,000 ang nalikom na kapital. Dahil magkakamag-anak at magkakaibigan, alam ng grupo kung sino ang mapagkakatiwalaang hahawak ng kapital.
Ang ganitong sistema ay iiwas sa karaniwang problema ng mga regular na ko-op kung saan mahirap makuha ang tiwala ng mga miyembro sa di gaano kilalang opisyales kaya matagal makabuo ng kapital ang ko-op.
Kailan ipapasok sa ko-op ang mga kapital ng mga grupo? Karaniwang mabubuo ang KPPMP dahil sa pag-uusap at pagre-recruit ng magkakaibigan sa upisina, palengke, terminal ng public transport, asosasyon at katulad na mga grupo. Dahil dito, dugtong-dugtong na magkakakilala ang mga miyembro ng KPPMP. Madali silang magkakaalaman kung magkano na ang naipon ng bawa’t grupo. Kapag umabot na sa P5 milyon ang kapital ng 50 grupo, dapat nang mag-organisa ng ko-op. Maaring umarkila ng lugar para sa general meeting at eleksyon ng opisyales. Malamang manalo bilang mga direktor, Chairman at Treasurer ang mga miyembrong may pinakamaraming kamag-anak at kakilala sa 50 grupo na abot 1,000 ang miyembro. Sa ganitong sistema, uupo sa puwesto ang pinagkakatiwalaan ng nakararami. Ang nahalal naman na kilala ng karamihan ay mahihiyang gumawa ng di tama dahil ang apektado ng maling gawa ay sarili nilang kamag-anak at matatalik na kaibigan. Maiiwasan ng ko-op ang katiwalian na naging eksperyensya ng maraming regular na ko-op ng mga nakaraang panahon.
Ang opisyales ang magrerehistro sa ko-op sa Bureau of Cooperatives Development at iba pang ahensya ng gobyerno. Magbibigay din ng giya ang BCOD kung ano ang mga kailangang seminar at kaalaman upang mas madaling mairehistro at makautang ang ko-op. Ang by-laws ng ko-op ang magsisiguro na ang mga opisyales ay gagawa ng mga aksyon na pawang aprubado lang ng mga miyembro, kaya kailangang kasama ang mga miyembro sa pagbuo at pag-apruba ng by-laws. Sa panahong ito, sabay-sabay na idedeposito ng mga grupong 50 pataas ang kani-kanilang kapital sa bank account ng ko-op. Kailangang mapag-isa ang total na P5 milyon pondo upang makautang sa gobyerno ng pambili ng makinarya. Hindi mangyayari ito kung watak-watak ang kapital.
Ang Chief Operating Officer ng ko-op ay kailangang isang Agriculturist na alam ang mga teknikalidad ng pagsasakang malakihan, multi-cropping, contour cropping, managed forest, preventive medicine, meat and fruit processing, etc. Dahil dito, ang COO bilang Overall Manager ay dapat manggaling sa Feasibility Study team na kontratado ng ko-op.

No comments: