Sunday, November 22, 2009

MGA PUWEDENG ISUNOD NA MGA PROYEKTO NG GRUPO MO
Sa paglipas ng mga taon, ang daan-libo o milyong kita ng bawa’t grupo mula sa ko-op ay mag-eengganyo sa masang Pilipino at maging mga Pinoy abroad na magtayo ng higit pang malalaking negosyong pang-mundo. Dahil milyones dolyares ang kakailanganing kapital sa pang-mundong negosyo, gagawa ng paraan ang ating kilusan ng masang negosyante upang magpatupad ng batas at programang gobyerno na magpapautang sa mga grupong masa na nagtatayo ng pang-mundong kumpanya. Upang pumasok ang bilyones dolyares na kapital ng mga banyaga sa Pilipinas, dapat isosyo ng mga grupong Pinoy ang mga banyagang kumpanya sa naturang mga negosyo. Ang kundisyon: gamitin ng mga kasosyong banyaga ang kanilang mga koneksyon upang makautang ng makinarya o salapi ang sosyohan. Sa ganitong paraan, dodoble ang investment ng mga banyaga (kapital at pautang) na papasok sa ating bansa. Ang ganitong uri ng joint venture (sosyohang kumpanya) ay ginagawa na ng malalaking negosyante ng mundo buhat pa noong 1800s. Umabot din ng ilang libo ang pinausong joint ventures ng mga kumpanyang Hapon at mayayamang pamilya sa Pilipinas noong panahong Marcos (1960s-80s). Ang pinakahuling sumunod sa uso ay ang China kung saan higit 200,000 joint ventures ang lumikha ng 400 million middle class mula sa dating naghihirap na Coastal Chinese bandang 1990s. Ang nakisosyo sa China ay hindi mga elitista (wala noon sa China) kundi mga kumpanyang pag-aari ng estado. Ngayon ay ibinebenta na sa mga empleyadong Tsino ang mga sosyo sa joint ventures kaya mabilis na lumalaki ang middle class ng China. Karaniwan sa mundo, mga mayayamang grupong entreprenor na lokal at banyaga ang nagsososyohan. Kung nagagawa ito ng mayayamang entreprenor, walang dahilan upang di rin ito magawa ng masang empleyado at maliliit na Pinoy entrepreneurs. Karamihan sa malalaking negosyong Pinoy ay joint ventures (franchises, turnkey, licensees, capital sharing) kung saan ang operasyon ng naturang mga kumpanya ay pamilyar na sa mga empleyadong lokal. Narito ang ilang posibilidad para sa ating kilusan ng ‘masang entreprenor’ tungo sa direksyong ito: (Itutuloy...)


No comments: